Geologická služba s.r.o.

sídlo firmy :
Geologická služba s. r. o.
Studentská 235/17, 29001 Poděbrady
Tel.: 325 615 583 Fax : 325 615 623 GSM : 774 661 061
E-mail: info@geosluzba.cz

územní pracoviště :
Geologická služba s.r.o.
středisko Žamberk
Čs.armády 461, 564 01 Žamberk
GSM : 603740781
E-mail: zamberk.gs@seznam.cz
Geologická služba s.r.o.


•Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí.
•Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění.
Technik firmy Geologická služba.
Od ukončení středoškolského studia se autor věnuje oboru aplikovaná geofyzika ve firmě Geologická služba s.r.o. v Žamberku. Jako technik firmy realizuje projekty zabývající se problémy životního prostředí, měření radonu a jeho odvětrání. Dlouhodobě spolupracuje s OHGS Ústí nad Orlicí v oblasti nalézání nových vodních zdrojů nebo likvidací ropného znečištění pomocí biologické degradace. Tím získal znalosti ve velkém množství dalších oborů jako jsou zabezpečovací technika, měření a regulace, slaboproudá elektrotechnika, problematika čištění odpadních vod včetně biotechnologií aplikovaných v ekologii.

telefon: 603740781
e-mail: zamberk.gs@seznam.cz

Poděbrady, Nymburk, Kolín, Městec Králové, Mladá Boleslav, Východní Praha, Žamberk

Pedologický průzkum
Pedologický průzkum sloužící k získání informací o půdě s cílem zabezpečit její ochranu a optimální využívání, tak jak je zakotveno v české legislativě, v zákoně č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a v příslušných prováděcích předpisech. K žádosti o souhlas dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu.

Podklady:
JEDNODUCHÁ OBJEDNÁVKA:
- žadatel, Investor - fakturační údaje (jméno, adresa, popř. IČO..)
- číslo parcely, katastrální území, obec, adresa objektu
- účel průzkumu
- způsob předání výsledků PP(pošta, osobně)
- kontakt (e-mail, tel.)
- pokud je pozemek nepřístupný - datum, čas a místo schůzky s naším technikem
CENA:
pedologický průzkum (pro RD) ... 2200,- Kč + doprava (středisko Žamberk) 10 Kč / km + DPH 21 %
.................................


.............................................
Žádost o souhlas dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Žadatel: JMÉNO, NAROZEN, BYDLIŠTĚ
TELEFON, EMAIL
Účel odnětí: Stavba rodinného domu (150 m2) zpevněných ploch (50 m2)
komunikace při bytové výstavbě (25 m2) zbytek pozemku (800 m2) bude využíván jako zahrada a převeden v katastru nemovitostí na Zahradu.
Odnímaný pozemek:
Katastrální území:
P. č. dle katastru nemovitostí:
Druh pozemku:
BPEJ:
Třída ochrany půdy:
Celková výměra pozemku:
Odnímaná část (rodinný dům + zpevněné plochy + příjezdové komunikace): m2
Zbývající část: m2 (bude převedena na zahradu)
Soulad s územním plánem: Navrhované odnětí zemědělské půdy ze ZPF je v souladu s platným územním
plánem (možno doložit vyjádření stavebního úřadu nebo údaj,
o kterou konkrétní lokalitu, určenou platným územním plánem pro bydlení, jde
a mapový výřez této lokality).
Umístění odnímané plochy:
Plocha je umístěna mimo zastavěné území obce, v přímé návaznosti na
zastavěné území obce.
Odůvodnění: jde o nezbytně nutnou plochu pro umístění jednoho rodinného
domu, včetně komunikace a zpevněné plochy, v souladu s územním plánem,
dle přiložené projektové dokumentace.
Přílohy:
1. úplné vyhodnocení dle § 9 odst. 6) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
v platném znění a části projektové dokumentace, obsahující základní údaje o
stavbě, umístění zařízení staveniště, umístění deponie ornice, bilanci
výkopových zemin a návrh jejich využití mimo ZPF
2. úplné vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
.........


,,,,,,,
webmaster - Jaroslav Trejtnar
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one