Geologická služba s.r.o.

sídlo firmy :
Geologická služba s. r. o.
Studentská 235/17, 29001 Poděbrady
Tel.: 325 615 583 Fax : 325 615 623 GSM : 774 661 061
E-mail: info@geosluzba.cz

územní pracoviště :
Geologická služba s.r.o.
středisko Žamberk
Čs.armády 461, 564 01 Žamberk
GSM : 603740781
E-mail: zamberk.gs@seznam.cz
Geologická služba s.r.o.


•Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí.
•Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění.
Technik firmy Geologická služba.
Od ukončení středoškolského studia se autor věnuje oboru aplikovaná geofyzika ve firmě Geologická služba s.r.o. v Žamberku. Jako technik firmy realizuje projekty zabývající se problémy životního prostředí, měření radonu a jeho odvětrání. Dlouhodobě spolupracuje s OHGS Ústí nad Orlicí v oblasti nalézání nových vodních zdrojů nebo likvidací ropného znečištění pomocí biologické degradace. Tím získal znalosti ve velkém množství dalších oborů jako jsou zabezpečovací technika, měření a regulace, slaboproudá elektrotechnika, problematika čištění odpadních vod včetně biotechnologií aplikovaných v ekologii.

telefon: 603740781
e-mail: zamberk.gs@seznam.cz

Poděbrady, Nymburk, Kolín, Městec Králové, Mladá Boleslav, Východní Praha, Žamberk

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí
-nápravná opatření starých ekologických zátěží a další posudková a konzultační činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Konzultační a posudková činnost
• ekologické audity
• analýzy rizika vlivů na ŽP (AR) a studie proveditelnosti
• dokumentace a posudky pro hodnocení vlivu staveb, činností a technologií na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. (proces EIA)
• supervizní činnost pro FNM ČR
• konzultační a expertní činnost
• dokumentace a hodnocení geofaktorů, ovlivňujících životní prostředí
Průzkumy starých ekologických zátěží
• ověřování rozsahu znečištění podzemních a povrchových vod, zemin a horninového prostředí, vč. plynometrického průzkumu
• zjišťování zdrojů kontaminace
• návrhy sanačních opatření
• zpracování prováděcích projektů sanací
• monitorování kvality podzemních a povrchových vod
Odpady
• nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady
• vyhledávání lokalit, průzkumy a projekty skládek odpadů všech kategorií
• návrhy, realizace a provozování monitorovacích systémů skládek
• sanace, likvidace a návrhy rekultivace skládek
• zpracování a aktualizace programů odpadového hospodářství
• zpracování provozně manipulačních řádů skládek

Sanace ekologických zátěží
- komplexně sanační práce, související s průzkumem, hodnocením, odstraňováním a monitorováním kontaminovaného horninového prostředí a vod, stavebních konstrukcí včetně starých ekologických zátěží.

sanace znečištění podzemních vod, horninového prostředí a stavebních konstrukcí
• zjišťování zdrojů kontaminace
• návrhy variantních sanačních opatření
• zpracování prováděcích projektů sanací včetně provozně manipulačních řádů dekontaminačních jednotek
• sanace zemin nesaturované zóny metodami „in situ“ a „ex situ“
• dekontaminace podzemních vod standardními metodami (např. gravitační a sorpční separace, stripování, filtrace, využití biodegradačních a enzymatických preparátů)
• návrh koncepce a sledování procesu přirozené atenuace znečištění
• inženýring sanačních prací
• sanační a postsanační monitoring
• aktualizace analýzy rizika
• vyhodnocování a zpracování dat s využitím statistických metod a GIS
• hydrodynamické modelování a řízení sanačního procesu (Modflow, GMS)
• zpracování dat pro databázi SESEZ a její plnění
Nakládání s odpady
-činnosti a služby v odpadovém hospodářství
• nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady
• vyhledávání a průzkum lokalit vhodných ke skládkování
• průzkumy a projekty skládek odpadů všech kategorií
• návrhy, realizace a provozování monitorovacích systémů skládek
• sanace, likvidace a návrhy rekultivace skládek, návrhy rekultivací vytěžených prostorů
• zpracování a aktualizace programů odpadového hospodářství
• zpracování provozně manipulačních řádů skládek
• zjišťování a inventarizace opuštěných skládek odpadů
webmaster - Jaroslav Trejtnar
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one