Geologická služba s.r.o.

sídlo firmy :
Geologická služba s. r. o.
Studentská 235/17, 29001 Poděbrady
Tel.: 325 615 583 Fax : 325 615 623 GSM : 774 661 061
E-mail: info@geosluzba.cz

územní pracoviště :
Geologická služba s.r.o.
středisko Žamberk
Čs.armády 461, 564 01 Žamberk
GSM : 603740781
E-mail: zamberk.gs@seznam.cz
Geologická služba s.r.o.


•Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí.
•Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění.
Technik firmy Geologická služba.
Od ukončení středoškolského studia se autor věnuje oboru aplikovaná geofyzika ve firmě Geologická služba s.r.o. v Žamberku. Jako technik firmy realizuje projekty zabývající se problémy životního prostředí, měření radonu a jeho odvětrání. Dlouhodobě spolupracuje s OHGS Ústí nad Orlicí v oblasti nalézání nových vodních zdrojů nebo likvidací ropného znečištění pomocí biologické degradace. Tím získal znalosti ve velkém množství dalších oborů jako jsou zabezpečovací technika, měření a regulace, slaboproudá elektrotechnika, problematika čištění odpadních vod včetně biotechnologií aplikovaných v ekologii.

telefon: 603740781
e-mail: zamberk.gs@seznam.cz

Poděbrady, Nymburk, Kolín, Městec Králové, Mladá Boleslav, Východní Praha, Žamberk

Zdroje ionizačního záření.

·         detektory kouře

Některé detektory kouře obsahují americium 241, které je zdrojem alfa radiace.

·         samosvětélkující číselníky

Dříve často používané samosvětélkující číselníky byly vyrobeny z látek vyzařující

radiaci.

·         globální radiační znečištění vzniklé testováním nukleárních zbraní

Při jaderných pokusech konaných v minulosti se dramaticky zvýšilo množství izotopu C-14 v atmosféře.

·         zařízení jaderné medicíny (Radiologie)

Standardní lékařský rentgen ozáří ionizujícím zářením dávkou ekvivalentu od 0,02 mSv, při rentgenu hrudi, po 9,9 mSv při rentgenu břicho,hrudník,pánev. CT vyšetření tlustého střeva ozáří ionizujícím zářením dávkou ekvivalentu od 3,6 - 8,8 mSv.

·         emise z vyhořelých fosilních paliv a materiály vyrobené z vyhořelých fosilních paliv

       Stavební materiály nerostného původu obsahují vždy určité množství radioaktivních látek. Jedná se především o draslík, uran, thorium a radionuklidy, které vznikají jejich radioaktivní přeměnou. Z nich nejvýznamnější je obvykle radium (Ra-226). Jeho přítomnost ve stavebním materiálu vede k ozáření osob ve stavbách - jednak vdechováním produktů přeměny radonu vytvořeného z radia a uniklého ze stavebního materiálu, jednak pronikavým zářením gama vznikajícím ve stavebním materiálu jako důsledek radioaktivní přeměny přítomných přírodních radionuklidů.

·      kouření  

      Množství polonia v jedné cigaretě odpovídá radioaktivitě 16,6 (9,7 až 22,5) mBq, takže kuřák, který kouří jednu krabičku cigaret denně inhaluje v průměru 123 mBq/den. Na této radioaktivitě se vedle 210Po podílí také radioisotop olova 210Pb, který je rovněž produktem uran-radiové rozpadové řady. Roční souhrn dávkového ekvivalentu inhalovaného kuřákem (20 cigaret denně), odpovídá  193 mSv až 251 mSv.  Dle vyhlášky SÚJB nynější hodnota ročního limitu pro pracovníky je 50 mSv a pro ostatní obyvatele 1 mSv/rok !


·      Přírodní zdroje ionizačního záření


      Izotop uhlíku C-14

Ve vrstvách troposféry, nejvíce ve výškách 9 - 15 km, dochází vlivem radiace k přeměně uhlíku C-12 na uhlík C-14. Ten dále reaguje s kyslíkem na oxid uhličitý. Při dosažení zemského povrchu se zapojuje do oběhu CO2 v přírodě. Je dobře rozpustný ve vodě a proto je obsažen v mořské vodě a ledu. Během vývoje Země prostopil vše živé.

Protože veškeré jídlo, které člověk jí je odvozeno z rostlin, který tento uhlík obsahují, je tento izotop obsažen i v těle člověka.

Radon

Ozáření radonem je nepřímé. Radon má krátký poločas rozpadu (4 dny) a rozkládá se na jinou pevnou částici radioaktivního izotopu. Tyto radioaktivní částečky inhalované člověkem v zamořeném prostoru zůstávají v plících a pokračují v působení. Osoby v zasažených místech mohou přijmout až 10 mSv roční radiace z pozadí. Radon je druhá největší příčina rakoviny plic hned po kouření.

Dle §95, odst. 4, vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně jsou směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů tyto:

 

a)   200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu  (OAR)  ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání,

b)   0.5 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.

 

·         průmyslová radiace

V průmyslu, kde dochází ke styku radioaktivních látek s člověkem se provádějí dozimetrická měření a zjišťuje se radioaktivní zamoření osob, předmětů a pracovišť.

Nynější hodnota ročního limitu pro pracovníky činí 50 mSv, pětiletý limit 100 mSv.

Základní limity pro ostatní obyvatelstvo jsou stanoveny ve výši 1 mSv / rok .

Nemoc s ozáření ekvivalentní dávkou:

1 Sv     - způsobí nevolnost

2-5 Sv   - způsobí epilaci nebo ztrátu vlasů, krvácení a může v mnoha případech přivodit smrt

přes 3 Sv         - vede v 50 % případů k smrti  do 30 dnů

přes 6 Sv         - je přežití nepravděpodobné

Cena měření se stanoví dle rozsahu zakázky
webmaster - Jaroslav Trejtnar
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one